Forme 48 Tai Chi Chuan

 

42 tai ji quan nom48 tai ji quan noms48 tai ji quan noms

42 tai ji quan dessin48 tai ji quan dessin48 tai ji quan dessin

48 tai ji quan musique (sans paroles)